RODO 2018-Informacja

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest .
Monolit Energia Sp. z o.o. z siedzibą:Warszawa 00-052 ul. Mazowiecka 11/49
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora
jak powyżej lub na adres e-mail:
drogeriamedyczna@gmail.comPaństwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

  1.  

zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);

  1.  

prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;

  1.  

sprzedaż produktów oferowanych przez abc-zdrowie.com DROGERIA MEDYCZNA

  1.  

prowadzenie działań marketingowych podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;

  1.  

dochodzenie roszczeń;

  1.  

archiwizacja;

  1.  

udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;

  1.  

prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;

  1.  

wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na MONOLIT ENERGIA Sp. z o.o.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

  1.  

udzielona zgoda;

  1.  

konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

  1.  

konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

  1.  

konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

  1.  

procesorom w związku ze zleconymi przez MONOLIT Energia Sp. z o.o. działaniami realizowanymi w imieniu Spółki

  1.  

podmiotom współpracującym oraz kontrahentom;

  1.  

firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;

  1.  

kancelariom prawnym, którym MONOLIT Energia Sp.z o.o.,np. prowadzenie postępowania;

  1.  

podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z:

  1.  

działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);

  1.  

wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat;

  1.  

wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

  1.  

przepisy prawa, które mogą obligować MONOLI. Energia Sp.z o.o.. do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);

  1.  

okres przez jaki są świadczone usługi;

  1.  

okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;

  1.  

okres na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

  1.  

żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,

  1.  

żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

  1.  

usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,

  1.  

wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,

  1.  

przeniesienia Państwa danych osobowych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez MONOILTEnergia Sp. z o.o. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Spółka MONOLIT
Energia Sp. z o.o. korzystają z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowny:

  •  

profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub do Biura Obsługi Klienta na skrzynkę
biuro@monolitenergia.pl