Błonnik dla dzieci + żywe kultury bakterii-12 mc

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Topnatur s.r.o
  • Dostępność: Jest  (0 szt.)
    Czas realizacji: 3 dni
  • szt.
  • 30,00 zł 24,99 zł
  • Niedostępny

Błonnik dla dzieci + probiotyki od ukończenia 12 mc

 Produkt uzyskał pozytywną opinię Instytutu Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka nr 112/DSK/2011

 Zastosowanie Błonnika dla dzieci:

Wskazany w przypadku zaparć u dzieci.

Zapewnia prawidłową perystaltykę jelit, odbudowuje naturalną florę bakteryjna układu pokarmowego.

Działanie Błonnika dla dzieci

Sys­te­ma­tycz­ne po­da­wa­nie BŁON­NI­KA DLA DZIE­CI za­pew­nia pra­wi­dło­wą pe­ry­stal­ty­kę je­lit i po­pra­wia ogól­ne funk­cjo­no­wa­nie ukła­du po­kar­mo­we­go.

BŁON­NIK DLA DZIE­CI za­wie­ra trzy waż­ne ele­men­ty za­pew­nia­ją­ce zdro­we funk­cjo­no­wa­nie je­lit dziec­ka:
-  błon­nik W ce­lu za­pew­nie­nia pra­wi­dło­wej pe­ry­stal­ty­ki je­lit za­sto­so­wa­no mie­szan­kę roz­pusz­czal­ne­go błon­ni­ka owsia­ne­go.

Mie­szan­ka ta jest na­tu­ral­nie lep­ka, ale w po­łą­cze­niu z wo­dą nie zwięk­sza znacz­nie swo­jej ob­ję­to­ści co w istot­ny spo­sób uła­twia jej po­da­wa­nie.

Jest bar­dzo ła­god­na, nie draż­ni je­lit i za­wie­ra naj­war­to­ściow­szy skład­nik owsa: be­ta-glu­kan.

Beta-glukan owsa działa ochronnie na śluzówkę jelita oraz wpływa pobudzająco na układ immunologiczny,
-  kul­tu­ry pro­bio­tycz­ne Pro­dukt za­wie­ra rów­nież 7 róż­nych szcze­pów kul­tur bak­te­rii pro­bio­tycz­nych, któ­re ma­ją szcze­gól­ne zna­cze­nie dla zdro­wia dzie­ci.

Pro­bio­ty­ki są ży­wy­mi, „przy­ja­zny­mi“ bak­te­ria­mi, po­pra­wia­ją­cy­mi tra­wie­nie i wzmac­nia­ją­cy­mi od­por­ność or­ga­ni­zmu dziec­ka,
- inu­li­nę (pre­bio­tyk) Wy­stę­pu­je ona w znacz­nych ilo­ściach w wie­lu wa­rzy­wach; zwy­kle po­zy­ski­wa­na jest z ko­rze­nia cy­ko­rii. Ba­da­nia kli­nicz­ne wy­ka­za­ły, że inu­li­na ma po­zy­tyw­ny wpływ na rozwój prawidłowej flory bakteryjnej układu pokarmowego. Po­bu­dza wzrost bif

Skład Błonnika dla dzieci

Beta glukan z owsa, inulina (prebiotyk), kultury bakterii probiotycznych: Bifidobacterium breve, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus delbrueckii susp. bulgaricus, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus.

idobakterii, które podnoszą naturalną odporność organizmu.

Dawkowanie dzieci:

Dzie­ci od ukoń­czo­ne­go 12 mie­sią­ca ży­cia 5g (1 miar­ka) 1-2 x dzien­nie. 1 miar­kę roz­pu­ścić w 100 ml pły­nu i po­dać dziec­ku.
Podczas kuracji antybiotykowej podawać na 1 godzinę przed lub 3 godziny po przyjęciu antybiotyku.

Uwagi: